Hunters

At Creativehunts, each hunter carries on their own hunt for original ideas, for ingenious execution, and for their own growth. We set out to chart the uncharted territories of this industry, in a hunt that’s always on.

LEADER
hunter leaders
Hoàng Trần
Managing Director
Ngọc Bùi
General Manager
Quân Phạm
Creative Director
Linh Hoàng
Associate Creative Director
Văn Âu
Associate Creative Director
Quỳnh Lê
Sr. Art Director
Nhựt Nguyễn
Sr. Art Director
Tiên Lê
Sr. Account Manager
Trâm Đỗ
Account Manager
Vân Trần
Account Manager
Uyên Châu
Account Manager
Nhân Nguyễn
Sr. Copywriter
HUNTERS
hunters
Đăng Nguyễn
Linh Tăng
Yến Trần
Đình Nguyễn
Anh Trần
Tiên Phạm
Điệp Trần
Chi Nguyễn
Quân Trầm
Tiên Nguyễn
Thảo Đỗ
Trang Cao
Trang Nguyễn
Ngân Trần
Cát Lê
Huy Nguyễn
Hân Đỗ
Tùng Đỗ
Châu Nguyễn
Anh Đỗ
Mây Phan
Trúc Trần
Phương Hồ
Tuấn Nguyễn
Trúc Huỳnh
Nghi Nguyễn
Ngọc Hà
Phượng Nguyễn
Khoa Cao