Hunters

At Creativehunts, each hunter carries on their own hunt for original ideas, for ingenious execution, and for their own growth. We set out to chart the uncharted territories of this industry, in a hunt that’s always on.

LEADER
hunter leaders
Hoàng Trần
Managing Director
Quân Phạm
Creative Director
Linh Hoàng
Creative Director
Văn Âu
Creative Director
Quỳnh Lê
Sr. Art Director
Nhựt Nguyễn
Head of Design
Tiên Lê
Account Director
Trâm Đỗ
Account Manager
Uyên Châu
Account Director
Vân Trần
Account Director
Nhân Nguyễn
Project Lead
Huy Nguyễn
Creative Director
HUNTERS
hunters
Đăng Nguyễn
Linh Tăng
An Dương
Đình Nguyễn
Hà Nguyễn
Tiên Phạm
Điệp Trần
Quân Trầm
Tiên Nguyễn
Thảo Đỗ
Trang Cao
Trang Nguyễn
Ngân Trần
Mi Lê
Hân Đỗ
Huy Châu
Anh Nguyễn
Anh Đỗ
Mây Phan
Chi Nguyễn
Trúc Trần
Phương Hồ
Định Nguyễn
Trúc Huỳnh
Mai Sao
Nga Phạm
Linh Nguyễn
Hà Lê
Hưng Bùi
Anh Bạch